Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen

  1. Op alle reserveringen en diensten tussen Pretechome, dochteronderneming van KH Verloskunde, gevestigd te Almelo kvk nummer: 72583843 en haar cliënten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden, welke te vinden zijn op de website van Pretechome. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts dan bindend indien ze schriftelijk tussen Pretechome en haar cliënt zijn overeengekomen.

2. Afspraak maken

2.1 Een afspraak maken voor een echo kan via mail of het contactformulier op de website. In overleg wordt een geschikt moment gekozen. Na het maken van de afspraak ontvangt elke cliënt een afspraakbevestiging met daarbij de Algemene Voorwaarden. Gelet hierop worden cliënten geacht kennis genomen te hebben van onderhavige algemene voorwaarden zodat deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst met Pretechome. De afspraak voor een echo is definitief op het moment dat deze schriftelijk is bevestigd. De afspraak tot het maken van een echo geschiedt, evenals het laten uitvoeren van de betreffende echo, uit vrije wil en keuze van de individuele cliënt.

2.2 Pretechome is gerechtigd om de gemaakte afspraak te verplaatsen wanneer er sprake is van een uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld door ziekte van de echoscopiste, privéomstandigheden of technisch gebrek aan apparatuur. De nieuw in te plannen afspraak wordt in overleg op korte termijn (maximaal 10 werkdagen later) ingepland.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Een pretecho heeft als doel om mooie en leuke beelden van uw ongeboren kindje te laten zien. De pretecho is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt niet gezocht of gekeken naar afwijkingen, maar mocht de echoscopiste het vermoeden hebben een afwijkend echobeeld te zien, dan behoudt de echoscopiste zich het recht de cliënte in te lichten. Wanneer de cliënte dit niet op prijs stelt dan wordt dit door de cliënte kenbaar gemaakt voor aanvang van de echo. In overleg met de cliente wordt de behandelend verloskundige of arts ingelicht van de bevindingen bij de echo.

3.2 Door akkoord te gaan met de aanvang van de pretecho is het cliënte duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW.

Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na de echo mag worden uitgelegd als medische beoordeling. Pretechome en/of onze echoscopiste kan nooit aangesproken worden in verband met mogelijk achteraf gebleken afwijkingen die het ongeboren kind betreffen.

4. Schadelijke effecten

Ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur. Pretechome is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de korte of langere termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek.

5. Geslachtsbepaling

Vanaf 14 weken is het mogelijk om bij Pretechome een geslachtsbepaling uit te laten voeren. De zwangerschapsduur wordt gerekend vanaf de uitgerekende datum zoals vastgesteld bij de termijnecho tussen de 10-12 weken en niet op basis van de laatste menstruatie.

Bij een geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Pretechome aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

6. Inspanningsverplichting

6.1 Onze pretecho’s worden met hoogwaardige apparatuur en met veel zorg en professionaliteit uitgevoerd. De pretecho’s worden uitgevoerd door een verloskundige met echobevoegdheid, wat inhoudt dat zij gediplomeerd is ten behoeve van het uitvoeren van zwangerschaps-echografie. Zij staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor Verloskundigen en het Kwaliteitsregister voor verloskundig echoscopisten.

Ondanks bovenstaande is de kwaliteit van de beeldvorming onder meer afhankelijk van de ligging en beweeglijkheid van het ongeboren kindje en de lichaamsbouw van de moeder. Pretechome kan daarom geen garantie geven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal.

6.2 In uitzonderlijke situaties kan Pretechome besluiten om de echo tegen gereduceerd tarief aan te bieden. Wel is het daarbij van belang dat de afspraak gemaakt is in de juiste en meest geschikte zwangerschapstermijn zoals aangegeven op de website. Mocht de echoscopiste besluiten om het gereduceerd tarief aan te bieden, dan bestaat de mogelijkheid om een herhalingsecho in te plannen indien de cliënte dit wenst. De herhalingsecho vindt plaats op een moment dat voor de echoscopiste het beste uitkomt (binnen 10 werkdagen), met 50% korting op het tarief dat geldt op de datum van de herhalingsecho.

7. Betaling

7.1 De cliënte ontvangt een factuur met de betalingsmogelijkheden. Betaling kan via Ideal of contant. De betaling dient direct na het maken van de echo voldaan te worden. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting heeft Pretechome het recht om het verkregen beeldmateriaal in bezit te houden. Bij het uitblijven van betaling zal er een incassobureau ingeschakeld worden waarbij de incassokosten verhaald worden op de cliënte.

7.2 Een echo van Pretechome wordt op niet-medische gronden verricht. Deze zal dan ook niet door de ziektekostenverzekering vergoed worden. De kosten voor een pretecho zijn voor eigen rekening van de cliënte of in het geval van een cadeaubon, voor degene die de cadeaubon besteld heeft.

7.3 De tarieven kunnen op elk moment worden aangepast.

8. Annuleren

Annulering door de cliënte dient tenminste 48 uur voor het geplande tijdstip van de afspraak plaats te vinden. Bij een niet tijdige annulering, of wanneer de cliënte zich niet op de afgesproken locatie bevindt, is Pretechome genoodzaakt om de kosten van de afgesproken echo volledig in rekening te brengen. Bij tijdige annulering zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

9. Vertrouwelijkheid

Pretechome verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens het maken van een echo ter kennis komt.

10. Auteursrecht

Pretechome heeft de bevoegdheid om gebruik te maken van het verkregen beeldmateriaal voor promotiedoeleinden, tenzij de cliënte nadrukkelijk verzoekt om dit niet te doen.

Pretechome zal het beeldmateriaal anoniem gebruiken. Mits er een mondelinge overeenstemming bereikt wordt om beeldmateriaal te delen voor promotiedoeleinden en namen genoemd mogen worden.