Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen

1.1 Op alle reserveringen en diensten tussen Pretechome, dochteronderneming van KH Verloskunde, gevestigd te Almelo kvk nummer: 72583843 en haar cliënten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden, welke te vinden zijn op de website van Pretechome. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts dan bindend indien ze schriftelijk tussen Pretechome en haar cliënt zijn overeengekomen

1.2 Door het boeken van een afspraak gaat de cliënt automatisch akkoord met onze voorwaarden, zoals hieronder weergegeven op onze website.

2. Afspraak maken

2.1 Een afspraak maken voor een echo kan via het online afsprakensysteem op de website of via de mail. In overleg wordt een geschikt moment gekozen. Na het maken van de afspraak ontvangt elke cliënt een afspraakbevestiging met daarbij de Algemene Voorwaarden. Gelet hierop worden cliënten geacht kennis genomen te hebben van onderhavige algemene voorwaarden zodat deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst met Pretechome. De afspraak voor een echo is definitief op het moment dat deze schriftelijk is bevestigd. De afspraak tot het maken van een echo geschiedt, evenals het laten uitvoeren van de betreffende echo, uit vrije wil en keuze van de individuele cliënt.

2.2 Pretechome is gerechtigd om de gemaakte afspraak te verplaatsen wanneer er sprake is van een uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld door ziekte van de echoscopiste, privéomstandigheden of technisch gebrek aan apparatuur. De nieuw in te plannen afspraak wordt in overleg op korte termijn (maximaal 10 werkdagen later) ingepland.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Een pretecho heeft als doel om mooie en leuke beelden van uw ongeboren kindje te laten zien. De pretecho is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt niet gezocht of gekeken naar afwijkingen, maar mocht de echoscopiste het vermoeden hebben een afwijkend echobeeld te zien, dan behoudt de echoscopiste zich het recht de cliënte in te lichten. Wanneer de cliënte dit niet op prijs stelt dan wordt dit door de cliënte kenbaar gemaakt voor aanvang van de echo. In overleg met de cliente wordt de behandelend verloskundige of arts ingelicht van de bevindingen bij de echo.

3.2 Door akkoord te gaan met de aanvang van de pretecho is het cliënte duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW.

3.3 Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na de echo mag worden uitgelegd als medische beoordeling. Pretechome en/of onze echoscopiste kan nooit aangesproken worden in verband met mogelijk achteraf gebleken afwijkingen die het ongeboren kind betreffen.

4. Schadelijke effecten

4.1 Ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur. Pretechome is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de korte of langere termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek.

5. Geslachtsbepaling

5.1 Vanaf 14 weken is het mogelijk om bij Pretechome een geslachtsbepaling uit te laten voeren. De zwangerschapsduur wordt gerekend vanaf de uitgerekende datum zoals vastgesteld bij de termijnecho tussen de 10-12 weken en niet op basis van de laatste menstruatie.

5.2 Bij een geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Pretechome aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

6. Inspanningsverplichting

6.1 Onze pretecho’s worden met hoogwaardige apparatuur en met veel zorg en professionaliteit uitgevoerd. De pretecho’s worden uitgevoerd door een verloskundige met echobevoegdheid, wat inhoudt dat zij gediplomeerd is ten behoeve van het uitvoeren van zwangerschaps-echografie. Zij staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor Verloskundigen en het Kwaliteitsregister voor verloskundig echoscopisten en de Beroepsvereniging voor Echoscopisten Nederland (BEN).

Ondanks bovenstaande is de kwaliteit van de beeldvorming onder meer afhankelijk van de ligging en beweeglijkheid van het ongeboren kindje en de lichaamsbouw van de moeder. Pretechome kan daarom geen garantie geven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. Omdat het uiteindelijke resultaat van het echoconsult, zeker in geval van driedimensionale echoscopie, onder meer afhankelijk is van de ligging en beweeglijkheid van de ongeborene, kunnen er dienaangaande geen garanties worden gegeven.

6.2 Pretechome verplicht zich om binnen de tijdslimiet van het gekozen echoconsult, haar uiterste best te doen om een bevredigend resultaat te verkrijgen zulks ter beoordeling van onze echoscopisten. Herhalingsgarantie staat beschreven bij de verschillende afspraken. De herhalingsgarantie wordt aangeboden als de echoscopiste het resultaat onvoldoende vindt.

6.3 Er kunnen geen restituties van gelden plaatsvinden.

7. Betaling

7.1 De cliënte ontvangt indien gewenst een factuur met de betalingsmogelijkheden. Betaling kan via Ideal (QR-code) of contant. De betaling dient direct na het maken van de echo voldaan te worden. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting heeft Pretechome het recht om het verkregen beeldmateriaal in bezit te houden. Bij het uitblijven van betaling zal er een incassobureau ingeschakeld worden waarbij de incassokosten verhaald worden op de cliënte.

7.2 Een echo van Pretechome wordt op niet-medische gronden verricht. Deze zal dan ook niet door de ziektekostenverzekering vergoed worden. De kosten voor een pretecho zijn voor eigen rekening van de cliënte of in het geval van een cadeaubon, voor degene die de cadeaubon besteld heeft.

7.3 De tarieven kunnen op elk moment worden aangepast.

8. Annuleren

Annulering door de klant dient minimaal 24 uur voor het tijdstip van aanvang van het consult plaats te vinden. Bij niet tijdige annulering worden de kosten van het consult in rekening gebracht.

In geval van een overmachtsituatie (technisch storing enz.) zal er zo spoedig mogelijk contact met cliënt gemaakt worden voor het maken van een nieuwe afspraak op korte termijn.

9. Vertrouwelijkheid

Pretechome verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens het maken van een echo ter kennis komt.

10. Auteursrecht

10.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pretechome is gehele of gedeeltelijke reproductie van beeld en/of geluidsmateriaal, op enigerlei wijze, verboden.

10.2 Beeld en geluidsmateriaal wordt niet zonder toestemming aan derden overgedragen, maar zijn bedoeld voor  eigen gebruik.

10.3 Al het beeldmateriaal dat Pretechome verkrijgt kan worden gebruikt voor doeleinden zoals reclames, tenzij u ons nadrukkelijk verzoekt dat niet te doen. U zult te allen tijde anoniem blijven.